തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉൽപ്പന്നം

പൊലരൊഇദ്ഫുജിഫില്മ് ഇംസ്തക്സ ക്യാമറ വിൽപ്പന ഇഷ്ടാനുസൃതമായതും ക്യാമറയും ൽ ഗ്വംഗ്സ്യൂ ഗൊല്ദെന്നര്ദ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് സവിശേഷമായ
ക്യാമറ സാധനങ്ങൾ വികസനം. 10 വർഷം, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡിങ്ങ് കമ്പനി മാറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വൊര്ല്ദ്.വെ വിറ്റു ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ക്ലയന്റിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്കായി ക്യാമറകളും ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കാൻ പ്രത്യേക ചെയ്യുന്നു ..

കൂടുതല് വായിക്കുക
WhatsApp Online Chat !